Producent oprogramowania klasy ERP

Słownik pojęć technologicznych oraz informacje o sprzęcie używanych w naszych produktach (kliknij na nazwę danego pojęcia aby dowiedzieć się więcej)

Technologie

» ERP – (Enterprise Resource Plannig) (Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa)
Fundamentalny zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem obejmujący różne obszary działania. Stopień integracji poszczególnych obszarów jest tak duży, że zmiana w jednym obszarze generuje dwukierunkowe zdarzenia w innym. Przepływ informacji zaprojektowano tak aby wszystkie procesy z wielu obszarów działania dawały informacje w czasie rzeczywistym i pozwalały w pełni kontrolować firmę w procesach decyzyjnych. Systemy ERP są oprogramowaniem modułowym, tj. składają się z niezależnych od siebie choć współpracujących ze sobą aplikacji i są zaliczane do klasy zintegrowanych systemów informatycznych.
Podstawowe zintegrowane obszary działania systemu ERP:
 • Magazynowanie
 • zarządzanie zapasami
 • śledzenie realizowanych dostaw
 • planowanie produkcji
 • zaopatrzenie
 • sprzedaż
 • zarządzanie relacjami z klientami
 • księgowość
 • finanse
 • zarządzanie zasobami ludzkimi (płace, kadry)
» ERP II, MRP II
ERP II, MRP II rozszerza funkcjonalność ERP o następujące 6 elementów:
 • zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM)
 • zaawansowane planowanie dostaw materiałowych (APS)
 • zaawansowane zarządzanie magazynami (WMS)
 • zrządzanie kontaktami z klientem (CRM)
 • Business Intelligence (BI)
 • e - commerce (B2B, B2C, B2E, C2B)
Szablonowy podział modułów system ERP II, MRP II zgodnie z dokumentem ,,MRP II Standard System’’ Darryl V. Landvater, Christopher D. Gray „MRP II Standard System. A Handbook for Manufacturing Software Survival” wyd. Oliver Wight Limited Publications, Inc., Essex Junction, Vermont, USA, 1989 r.
 • Planowanie biznesowe (Business Planning) - tworzony jest tu ogólny plan działania przedsiębiorstwa.
 • Bilansowanie produkcji i sprzedaży (Sales and Operation Planning - SOP) - w wyniku tych działań powstaje plan produkcji i sprzedaży mające na celu realizacji planu biznesowego. Plany te określają wzajemne zbilansowane wielkości sprzedaży, produkcji oraz poziomu zapasów magazynowych w poszczególnych okresach. Plany te będą wyznaczać plany wszystkich innych planów operacyjnych w przedsiębiorstwie.
 • Zarządzanie popytem (Demand Management - DEM) - obejmuje prognozowanie i planowanie sprzedaży oraz potwierdzanie zamówień klientów. Jej celem jest określanie wielkości przyszłego popytu i ciągła aktualizacja tej wartości.
 • Harmonogramowanie planu produkcji (Master Production Scheduling - MPS) - funkcja ta służy do zbilansowania podaży w kategoriach materiałów, zdolności produkcyjnych, minimalnych zapasów względem popytu wyrażonego prognozami, zamówieniami odbiorców, promocjami.
 • Planowanie potrzeb materiałowych (Material Requirements Planning - MRP) - dzięki tej funkcji określone są harmonogramy zakupów, produkcji oraz montażu wszystkich części składowych wyrobu wraz z priorytetami dla zaopatrzenia i produkcji.
 • Wspomaganie zarządzania strukturami materiałowymi (Bill of Material Subsystem) - dostarcza informacji koniecznych do obliczania wielkości zleceń produkcyjnych i zaopatrzeniowych oraz ich priorytetów.
 • Ewidencja magazynowa (Inventory Transaction Subsystem - INV) - wspiera prowadzenie ewidencji gospodarki magazynowej, dostarcza do innych funkcji informacji o dostępnych zapasach elementów.
 • Sterowanie zleceniami (Schedule Receipts Subsystem - SRS) - kontroluje spływ (przyjęcie na ewidencję) elementów zaopatrzeniowych i produkowanych, w tym zaplanowanych przez MRP i MPS.
 • Sterowanie produkcją (Shop Floor Control - SFC) - umożliwia przekazywanie informacji o priorytetach między osobą planującą produkcję a stanowiskami roboczymi.
 • Planowanie zdolności produkcyjnych (Capacity Requirements Planning - CRP) - służy do badania, czy opracowane plany produkcji i sprzedaży oraz harmonogramu są osiągalne.
 • Sterowanie stanowiskami roboczymi (Input/Output Control) - wspomaga kontrole wykonania planu zdolności produkcyjnych. Służy do kontroli kolejek na poszczególnych stanowiskach roboczych, wielkości prac na wejściu i wyjściu stanowiska.
 • Zaopatrzenie (Purchasing PUR) - funkcja ta wspomaga czynności związane z nabywaniem towarów i usług od dostawców. Pozwala ona tworzyć zlecenie zakupu czy harmonogram przyjęć dostaw.
 • Planowanie zasobów dystrybucyjnych (Distribution Resource Planning - DRP) - wspomaga czynności związane z harmonogramowaniem przesunięć wyrobów pomiędzy punktami sieci dystrybucyjnej oraz planowaniem produkcji międzyzakładowej.
 • Narzędzia i pomoce warsztatowe (Tooling) - służy do planowania dostępności właściwych narzędzi specjalnych, aby można było bez przeszkód wykonać plan produkcji.
 • Planowanie finansowe (Financial Planning Interface) - zadaniem jego jest umożliwienie pobierania z systemu MRP II danych o charakterze finansowym, ich przetworzenie i przekazywanie do osób odpowiedzialnych za planowanie finansowe.
 • Symulacje (Simulation) - umożliwia ocenę wpływu wprowadzonych zmian do poszczególnych elementów MRP II na plany finansowe, potrzeb materiałowych i zdolności wykonawczych.
 • Pomiar wyników (Performance Measurement) - jest to forma ciągłej kontroli efektywności wykorzystania systemu MRP II. Związane jest to z ustalaniem celów, które MRP II ma osiągnąć i sprawdzaniem, jak udaje się te cele osiągnąć.
Algorytm MRP to zaawansowany algorytm służący do obliczenia szczegółowego planu produkcji na podstawie MPS (Harmonogramu głównego produkcji) zgodnie ze strukturami konstrukcyjnymi poszczególnych elementów wchodzących w skład MPS i ich marszrutami technologicznymi przy dodatkowym uwzględnieniu innych parametrów takich jak np. kalendarze czasu pracy stanowisk produkcyjnych. Algorytm MRP stanowi jeden z najważniejszych elementów systemów klasy MRP II i ERP. W uproszczeniu można powiedzieć, że na algorytm MRP składa się wykonanie dla każdego indeksu lub operacji technologicznej następujących obliczeń:
 • Przeliczenie potrzeb brutto (PB) na podstawie danych z MPS i planowanych uruchomień indeksów wyżej położonych w strukturze konstrukcyjnej
 • Przeliczenie potrzeb netto (PN) na podstawie PB i informacji o planowanym SZ (na który wpływają planowane przyjęcia)
 • Ustalenie wielkości oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych uruchomień produkcji na podstawie zadanych parametrów dot. sposobu partiowania produkcji w taki sposób aby zaspokoić dodatnie PN.
» System Zarządzania Zamówieniami OMS (OM) (ang. Order Management System).
Oprogramowanie realizujące zaawansowany proces wprowadzenia i weryfikacji danych jednego zamówienia. W systemach tych na podstawie wcześniej założonych procedur oprogramowanie weryfikuje wszystkie dane w zmówieniu. Proces weryfikacji zostaje zamknięty jeśli dane zlecenie przejdzie poprawnie wszystkie warunki jakie musiało spełnić. Procesy te mogą być bardzo złożone czasami są połączone z oprogramowaniem technologicznym do projektowania i weryfikacji pod względem możliwości technicznych wykonania takiego produktu zanim przyjmiemy go do realizacji.
» System Zarządzania Treścią CMS (ang. Content Management System).
Oprogramowanie tego typu najczęściej realizowane jest jako system webserwis czyli internetowy. Idea tego systemu opiera się o odseparowanie kodu programu i technik prezentacji od treści w niej umieszczonej. Programiści budują narzędzie dzięki, którym użytkownik nie musi umieć programować a skupia się na wpisywaniu samej treści jaka ma się pojawić na stronach internetowych. Odpowiednie szablonowe oprogramowanie zajmie się jej prezentacją online. Czyli aktualizacja stron internetowych odbywa się bez udziału informatyków czy programistów.
» Magazynowy System Informatyczny WMS (ang. Warehouse Management System).
Rozbudowana wersja systemu magazynowego o informacje szczegółowe zarówno transportowe, logistyczne jak i stanu magazynowego. W systemach tych oprogramowanie ma za zadanie przechowywać bardzo szczegółową informacje gdzie dany towar jest położony w magazynie, skąd przybył, jaką drogą, jeśli oczekujemy na dostawę to gdzie aktualnie jest logistycznie. Obsługuje i raportuje informacje o stanach minimalnych i maksymalnych na w różnych etapach towaru: w magazynie, w zamówieniach, w transporcie. Realizuje informacje z podziałem na każdą niezależną partię danego towaru oraz może uwzględniać sezonowość sprzedaży danego towaru.
» B2B – (Business to Business)
Tego typu oprogramowanie ma za zadanie zintegrować przesył w postaci elektronicznej informacji pomiędzy firmami. Kryje się pod tym określeniem wiele typów oprogramowania. Od programów transportujących informacje np. o stanie zmówienia, dostawach. Po programy wymiany danych w postaci elektronicznej np. dokumenty sprzedaży, magazynowe itp. Do tego oprogramowanie zalicza się również klasyczny e-biznes z jego analizami rynku i portalami społecznościowymi na podstawie, których realizowane są w przyszłości strategie firmy, jej produkcja czy oferty i sprzedaż.
» B2C (Business-to-consumer)
Obejmuje oprogramowanie do obsługi relacji pomiędzy firmą a klientem przy czym ten rodzaj oprogramowania nastawiony jest obsługę przez użytkowników firmy a nie jak w systemach (C2B) przez klienta. Zaliczamy do niego oprogramowanie realizujące następujące zadania: przygotowanie ofert, przygotowanie zamówień, potwierdzania zamówień, płatności , realizację transakcji, wystawianie dokumentów związanych z realizacją transakcji, marketing.
» B2E – (Business-to-Employee)
to oprogramowanie, które poprzez zewnętrzne i wewnętrzne systemy informatyczne typu Internet, czy ERP realizuje kontakty i spawy dotyczące pracowników w firmie. Jest bardzo potrzebnym systemem zarówno dla firm z dużą ilością pracowników jak i dla firm, które mają pracowników w wielu oddalonych od siebie miejscach. Pozwala załatwiać sprawy socjalne, finansowe czy ogłoszeniowe, gromadzić i weryfikować zdalnie dokumenty itp.
» C2B – (Consumer -to- Business)
obejmuje oprogramowanie do obsługi relacji pomiędzy firmą a klientem przy czym ten rodzaj oprogramowania pozwala na kontaktowanie się i inicjacje kontaktu jak również modyfikacje danych przez stronę klienta a nie przez obsługę firmy (B2C) zaliczamy do niego oprogramowanie realizujące następujące zadania: przygotowanie ofert, przygotowanie zamówień, potwierdzania zamówień, płatności , realizację transakcji, wystawianie dokumentów związanych z realizacją transakcji, marketing.
» BI – (Business Intelligence)
Idą tego typu oprogramowania jest analiza firmy pod różnymi kątami i wyłapywanie anomalii z wcześniej założonych wzorców analitycznych. Programy tego typu pozwalają na przetworzenie informacji i przekazanie jej w postaci raportów w czasie rzeczywistym. Dane trafiają do kadry zarządzającej firmy, która ma możliwość wykorzystania tych informacji w procesie decyzyjnym firmy. Najczęściej analizowanymi procesami są: analizy i budżetowanie sprzedaży, controling finansowy księgi handlowej, zarządzanie zasobami materialnymi, zarządzanie zasobami ludzkimi
» CRM – (Customer Relationship Managemen).
Oprogramowanie do rejestrowania kontaktów, analizę oraz wspierania czynności marketingowych, procesu sprzedaży oraz wszelkich działań związanych z obsługą klienta. Gromadzenie informacji o kliencie jak i analiza sprzedaży, płatności w czasie rzeczywistym pozwala na kształtowanie i usprawnianie współpracy z odbiorcami. Celem podstawowym CRM jest: wzrost przychodów i zysków, nawiązywanie i poprawa kontaktów handlowych, elastyczność dzięki skalowalności, lepsza obsługa klienta, zwiększona sprzedaż krzyżowa (cross selling) i sprzedaż rozszerzona (up-selling) dla istniejących klientów, dostępność informacji ułatwiających kluczowe decyzje, profilowanie klientów oraz lepszy marketing docelowy
» SCM – (Supply Chain Management)
Rozwiązania informatyczne, które służą przedsiębiorstwu do zarządzania sieciowym łańcuchem dostaw. Dzięki nim możliwa jest synchronizacja przepływu materiałów pomiędzy poszczególnymi kooperantami, co wyraźnie ułatwia firmie dostosowanie się do określonego popytu rynkowego. Zajmują się przepływem informacji, produktów i usług. Wewnętrzne SCM obejmuje zagadnienia związane z zaopatrzeniem, produkcją i dystrybucją. Zewnętrzne SCM integruje przedsiębiorstwo z jego dostawcami i klientami. Rozwiązania SCM wykorzystuje się przede wszystkim w fazie projektowania produktu, wyboru źródeł zaopatrzenia, przewidywania popytu na wyroby, oraz sterowania ich dystrybucją. Zawierają bowiem specjalistyczne narzędzia, które umożliwiają nadzór nad poszczególnymi działaniami logistycznymi firmy.
» APS – (Advanced Planning System)
klasa zaawansowanych systemów informatycznych, stanowiących rozwinięcie systemów MRP II i ERP, a pozwalających wykonywać złożone operacje planistyczne i symulacyjne wraz z optymalizacją. System i metodologia, w której podejmowanie decyzji (jak np. planowanie, kolejkowanie) w przedsiębiorstwach, zsynchronizowanie różnych sekcji, prowadzi do pełnej optymalizacji. Technologia używana do planowania „łańcucha zapotrzebowań” oraz pomagająca przy podejmowaniu decyzji w jednostce produkcyjnej. System planujący produkcję w oparciu jednocześnie na dostępnych materiałach i zapotrzebowaniu System optymalizujący sterowanie procesami wytwarzania. Zastosowanie tego typów systemów: Ogólnie w celu zmniejszenia kosztów, optymalizacji czasu produkcji i procesów z nią związanych. Produkcji na zamówienie. Przy procesach wymagającej częstych zmian w rozkładzie i planie produkcji, których nie da się wcześniej przewidzieć. Przy produktach wymagających wielu komponentów lub skomplikowanych procesów wytwarzania. Przy produkcji wielu różnych produktów w jednej fabryce
» MES - (Manufacturing Execution System)
System Realizacji Produkcji. Systemy klasy MES wykorzystując technologie informatyczne, oprogramowanie, urządzenia elektroniczne i elementy automatyki, umożliwiają efektywne zbieranie informacji w czasie rzeczywistym wprost ze stanowisk produkcyjnych i ich transfer na obszar biznesowy. Informacje o realizacji produkcji mogą być pobierane bezpośrednio z maszyn oraz przy udziale pracowników bezpośrednio-produkcyjnych. Dzięki funkcjonalności systemu można uzyskać natychmiastowy sygnał zwrotny o stopniu wykonania produkcji, podejmować na bieżąco właściwe decyzje i reagować na bieżąco na nieprawidłowości pojawiające się w czasie procesu produkcyjnego. Pozyskane dane z procesu produkcyjnego pozwalają na analizę kluczowych wskaźników wydajności na produkcji i uzyskanie prawdziwego obrazu wykorzystania zdolności produkcyjnych. Elementy systemu mogą realizować następujące elementy:
 • śledzenie i wizualizacja produkcji w toku w czasie rzeczywistym,
 • śledzenie rzeczywistego czasu i wydajności pracy maszyn i ludzi,
 • śledzenie przestojów planowanych i przestojów nieplanowanych i ludzi,
 • rejestracja przyczyn przestojów nieplanowanych,
 • rejestracja przyczyn przestojów planowanych,
 • planowanie wykonania zleceń produkcyjnych i kontrola wykonania na poziomie operacyjnym,
 • aktualizacja stanów magazynów materiałów, półproduktów, produktów finalnych,
 • zbieranie informacji o wadach i jakości produkowanych części,
 • akwizycja danych z procesu technologicznego,
 • możliwość wymiany danych ze sterownikami i systemami wizualizacji,
 • natychmiastowe powiadamianie o zatrzymaniach występujących w czasie produkcji,
 • generowanie automatycznych raportów, szczegółowa analiza zgromadzonych informacji,
 • podsumowania i rozliczenia kosztów pośrednich i kosztów bezpośrednich produkcji,
 • możliwość wprowadzania danych automatycznie (maszyna) jak i ręcznie (człowiek),
 • śledzenie przepływu wyrobów, genealogia produkcji,
 • harmonogramowanie przeglądów i remontów,
 • opcjonalnie wymiana danych z systemami klasy MRP/ERP na poziomie "wertykalnym",
 • opcjonalnie współpraca z systemami klasy CMMS na poziomie "horyzontalnym".
» EDI - Elektroniczna wymiana danych (ang. Electronic Data Interchange)
EDI określa sposób wymiany pomiędzy komputerami stron dokładnie określonych co do formatu komunikatów zawierających treści inne niż mechanizmy przekazu środków pieniężnych. W ramach EDI definiuje się sekwencję komunikatów między stronami transmisji, przy czym każda z nich może być jej nadawcą lub odbiorcą. Dane zawierające treść dokumentów mogą być przesłane od nadawcy do odbiorcy poprzez środki porozumiewania się na odległość lub też mogą być przewiezione na nośniku pamięci(Federal Information Processing Standards Publication 161-2, NIST 1996)

Obsługiwany sprzęt

» Sterowanie CNC (Computerized Numerical Control) G-kody
Firma nasza ma doświadczenie w programowaniu i sterowaniu technologicznych systemów CNC. Tworzymy procedury obróbcze dla maszyn CNC generowanie postprocesorami G-kodów bezpośrednio na maszyny na podstawie parametrów produktu (detalu) w technologii 2D i 3D. Takie rozwiązanie pozwalaja przeprogramowywać maszyny CNC w czasie rzeczywistym i dopasować obróbkę do zamian kształtu zadanego detalu.
» Drukarki i kasy fiskalne
Oprogramowanie tworzone w naszej firmie komunikuje się zarówno z urządzeniami typu drukarka jak i kasa fiskalna.
» Etykieciarki
Obsługujemy urządzenia wydruku kodów kreskowych w standardach przemysłowych jak również zwykłe etykieciarki graficzne.
» Kolektory i terminale danych
Kolektor danych to kieszonkowy komputer przenośny wielkości telefonu komórkowego. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością obudowy na wstrząsy i upadki, wodoodpornością, wytrzymałą klawiaturą. Są one również wyposażone w czytniki kodów np. kreskowych. Jego główną funkcjonalnością jest gromadzenie danych np. informacji o przywiezionych towarach czy inwentaryzacji na podstawie czytników kodów (najczęściej kodów kresowych). Urządzenia zbiera małe porcje informacji a następnie poprzez dokowanie (stacje dokujące) lub inne systemy komunikacji (podczerwień, wifi, kable sieciowe, porty RS232 itp ) przesyła dane do komputera centralnego. Różnica miedzy kolektorem danych a terminalem jest taka, że kolektor danych nie jest podłączony on-line z komputerem centralnym tylko po zebraniu danych (np. co kilka godzin) operator wykonuje przesyłanie do urządzenia centralnego czyli nie ma informacji zwrotnej w czasie rzeczywistym z komputera centralnego (do tego celu służy Terminal danych).
Procesy najczęściej programowane na kolektorach danych:
 • wprowadzanie dostaw towaru do magazynu i jego wydawaniu (bezpośrednio na samochodach, czy rampach załadunkowych)
 • inwentaryzacje magazynowe
 • weryfikacja kompletnego zamówienia (np. na samochodzie)
 • zbieranie informacji o procesie produkcyjnym produktu
Terminale danych mają te same funkcje co kolektory ale są dodatkowo zaopatrzone w system bezprzewodowej komunikacji i połączone w czasie rzeczywistym z centralnym komputerem firmy. Pozwalają na wprowadzanie i weryfikacje danych bezpośrednio do baz danych firmy z ich pełną weryfikacją. W rzeczywistości jest to mały komputer przenośny z czytnikiem kodów kreskowych (biometrycznych).
» Skanery kodów kreskowych
Oprogramowanie nasze w pełni obsługuje różnego rodzaju skanery kodów kreskowych zarówno przewodowe jak i bezprzewodowe. Obsługujemy kody kreskowe różnych formatów, m.in.: Code39, EAN, Code128 itp.
» RFID – (Radio-frequency identification)
technika, która wykorzystująca fale radiowe do komunikacji jak również zasila ,,identyfikatora’’ w postaci chipu. Służy do znakowania produktów i późniejszego bezdotykowego skanowania informacji zawartych w chipe. Technika ta nie wymaga baterii zasilającej chipa. Zawiera on w sobie przetwornicę fal radiowych i zamienia je na źródło energii małej mocy ale w pełni wystarczającej do zasilania chipa na czas komunikacji z nadajnikiem.
» Identyfikacja biometryczna
Czytniki biometryczne pozwalają na bardzo szczegółową identyfikacje personalną mogą być oprogramowane na różne cechy szczególne.
 • odciski linii papilarnych palców,
 • kształt dłoni i jej układ naczyń krwionośnych,
 • obraz twarzy i tęczówek oczu
 • cechy głosu ludzkiego
» Kamery wizyjne i termowizyjne
W procesie produkcyjnym zachodzi potrzeba rejestracji pojedynczych klatek produktu np. na etapie kontroli jakości czy weryfikacje dostępu kto i kiedy wykonał daną czynność. Do tego celu potrzebne są kamery wizyjne i termowizyjne, z którymi specjalnymi protokołami komunikacyjnymi (SDK) można zmieniać i pobierać dane z kamer. Nasza firma ma doświadczenie z oprogramowanie do realizacji tego typu zadań z kamerami firmy DALLAS (wizja), FLIR, Vigo (termowizja)
» Czujniki pomiarowe – weryfikacja danych w procesie produkcyjnym
Realizujemy oprogramowanie do precyzyjnej kontroli pomiarowej produktów, kontroli jakości np. gabarytów - systemami laserowymi firmy Micro-epsilon czy parametrów stanu produkcji z systemów pomiarowych: czujników ciśnienia, napięcia, tensometrycznych wag itp.